Titoktartási nyilatkozat

Név: Bodnár Zsuzsa e.v. – e-Ügyvéd Segéd

Székhely 1042 Budapest, Munkásotthon utca 58. 2/21.

Nyilvántartási szám: 54047907

Adószám: 55379034-1-41

Statisztikai számjel: 55379034620223101

Weboldal: https://e-ugyvedseged.hu/

E-mail cím: bodnarzsuzsa@e-ugyvedseged.hu

mint titoktartásra kötelezett (továbbiakban: Titoktartásra Kötelezett) a jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a MEGBÍZÓ (továbbiakban: MEGBÍZÓ), annak tulajdonosairól és munkatársairól időbeli korlátozás nélkül a részemre átadott bármilyen dokumentációból, tárgyalás során és bármilyen más módon tudomásomra jutott bármilyen adatot, információt megőrzöm.

Üzleti titoknak minősül különösen a Megbízó tulajdonát képező, birtokomba került minden, jogi oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: a Megbízó üzletmenetét, gazdálkodását érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek, valamint a Megbízó üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, általam a Megbízónak nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül tudomásomra jutott információk, gazdálkodásra vonatkozó adatok, illetve minden olyan adat és információ, amit a Megbízó üzleti titoknak minősítenek, vagy jogosan annak tekint/het.

Az üzleti titkot képező információkat nem vagyok jogosult harmadik személy tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, a Megbízó érdekei ellen felhasználni. Tartózkodom minden olyan magatartástól, amely a Megbízó gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

A Megbízóval kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelem. A fenti kötelezettségem megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint büntetőjogi és teljes anyagi felelősséggel tartozom.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képező ÁSZF-ben meghatározott a Magbízóval kapcsolatban megismert minden információt illetve vállalkozási tervekre vonatkozó azonosítható adatot, illetve szellemi tulajdonnal kapcsolatos információt üzleti titokként kezelek, azaz azt nyilvánosságra nem hozom, arról nyilatkozatot a sajtónak nem teszek, azt harmadik illetéktelen személynek tudomására nem hozom, a titok dologi hordozóját ilyen személynek át nem adom, magam vagy mások hasznára azt sem részben, sem egészben hasznosítás céljából nem alkalmazom.

A fenti tilalmak alól kivételt képez, ha az általam megismert titok jogosultja a titoktartás alól részemre előzetesen, írásban felmentést ad.

A titoktartási nyilatkozat az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi, a megrendelés leadásakor, annak elfogadása után (jelölőnégyzetet kipipálása) lép életbe határozatlan időre, elévülési idő nélkül!

 

Budapest, 2020. április 04.

Bodnár Zsuzsa

Titoktartásra kötelezett